Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling zowel op onze website als op de bestel app accepteert u het aanbod van Debelgwaterloo.nl, welke in uw postcodegebied levert en gaat u een overeenkomst aan met Debelgwaterloo.nl. Debelgwaterloo.nl zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen ingediend te worden via ons contact formulier. De contactgegevens van Debelgwaterloo.nl vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Mollie B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar de rekening van Debelgwaterloo.nl. Uw bestelling kan niet herroepen worden.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Debelgwaterloo.nl persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen
1.3 Debelgwaterloo.nl zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling gelden bezorgkosten die worden aangegeven tijdens het bestellen. De prijzen die vermeld staan op de website en app zijn exclusief de kosten voor bezorging.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden.

2.3 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/of ingrediënten.
2.4 Alhoewel ernaar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.
2.5 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geplaatst en betaald.
2.6 Voor het geval dat de bestelling buiten de openingstijden plaats vindt, krijgt u uw geld teruggestort op uw rekeningnummer.
2.7 Als de bestelling niet naar wens is (bijvoorbeeld omdat het eten bedorven is, of de bestelling niet klopt met hetgeen u had besteld) krijgt u een vergoeding (in overleg met Debelgwaterloo.nl). U neemt daartoe telefonisch contact op met Debelgwaterloo.nl.
2.8 Debelgwaterloo.nl is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen een redelijke termijn, zonder daarvoor de reden te hoeven opgeven. Het reeds betaalde bedrag zal dan op uw rekening worden teruggestort.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Debelgwaterloo.nl achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 Debelgwaterloo.nl is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op onze app en website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger..

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website, de app en de produkten van Debelgwaterloo.nl, inclusief verpakking en reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij Debelgwaterloo.nl en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) bestel app en website en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal, in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking en reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Debelgwaterloo.nl en aan haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Debelgwaterloo.nl wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van Debelgwaterloo.nl voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en smartengeld is uitgesloten.
6.3 De bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Debelgwaterloo.nl.

7. Klachtenprocedure

7.1 Eventuele klachten over een bestelling of de aflevering daarvan dient u rechtstreeks via ons contact formulier of via het email-adres zoals aangegeven op onze website in te dienen. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen en streven ernaar de ontvangen klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en de bevindingen terug te koppelen.

8. Toepasselijk recht

8.1. Door het bezoeken van onze website of app accepteert u automatisch deze voorwaarden. Ook blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken, tenzij de voorwaarden zijn gewijzigd.
8.2. Debelgwaterloo.nl kan te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen; het is daarom raadzaam bij een volgend bezoek of bestelling de voorwaarden opnieuw te raadplegen.
8.3. De overeenkomsten tussen Debelgwaterloo.nl en u worden beheerst door Nederlands recht.